Oudsten

Jacob Ras

Oudste | Voorzitter Raad

Ik ben in maart 1990 geboren op Urk en daar ook opgegroeid. Getrouwd in mei 2016 met Geraldine Ras-Hakvoort, inmiddels hebben wij twee meiden mogen ontvangen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als verkoper in de visindustrie. Eind 2015 heeft God mij door zijn Heilige Geest stilgezet en zijn Heilige Geest in mij uitgestort en mag de woorden van Paulus nazeggen uit Gal. 2:20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. In Oktober 2016 heb ik naar de wil van God mij laten dopen. Mijn verlangen is om Gods grote naam groot te maken in alles en te prijzen, want Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid.

Ik ben in 1971 geboren in Emmeloord. Ik kom uit een gezin met vijf kinderen, waar ik de tweede ben met 3 broers en 1 zus. Geboren en getogen in Emmeloord, via lager, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, ben ik nu werkzaam als uitvoerder in de infra. Ik ben getrouwd met Janneke en samen hebben wij 4 prachtige dochters.  Ik ben opgegroeid in een gezin waarin het geloof in de God van de bijbel duidelijk een rol speelde. Hierbij was de kerkgang en deelnemen aan (jeugd)activiteiten vanzelfsprekend voor mij. Ik heb ook belijdenis van mijn geloof gedaan. Daarna raakte ik langzaam maar zeker, steeds verder verwijderd van het kerkelijk gebeuren en een God die “bleker” werd. De omkeer kwam in 2008 door het luisteren naar een Amerikaans evangelist/prediker waarvan ik had gehoord. Het onverbloemd neerzetten van de (bijbelse) God en zijn verhouding tot de mens hakte er zwaar in. De God die de ultieme realiteit en waarheid is. Een God die zondaren en zonde met al zijn “bijwerkingen” en schade benoemt en haat. Maar ook de God die in zijn Zoon Jezus een onterechte, onverwachte maar genadige oplossing biedt voor ieder die het hoort. Dat klikte en klikt nog steeds bij mij, en daarom wil ik hem volgen en dienen, ook in mijn werk als oudste van deze gemeente.

Harko van Groningen

Oudste | Secretaris Raad

Arie Kuijt

Oudste | Pastoraat

Ik ben geboren in oktober 1953 in Scheveningen. Toen ik elf jaar was zijn wij verhuisd naar Urk en daar heb ik mijn huidige vrouw: Alie Woort leren kennen.  Samen hebben wij acht kinderen, zesentwintig kleinkinderen en drie achter-kleinkinderen mogen ontvangen. Wij zijn allebei gelovig groot gebracht wat een belangrijke plaats innam in onze opvoeding . Onze roots liggen in de kerk met een hervormde gereformeerde inslag,m daar zijn wij dankbaar voor, want daar heeft ons geloof door bekering zijn weg mogen vinden. Wij zijn van af het begin verbonden met Reformatorische Baptisten gemeente op Urk en hebben daar in 2016 ook de geloofsdoop ondergaan. Wij mogen leven met de tekst uit Galaten 2:20 “Ik ben met Christus gekruisigd, en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij”. Dit met de wetenschap dat “Zijn goedertierenheid beter is dan dit tijdelijk leven” Psalm 63.

Ik ben geboren in Nieuwpoort op 11 juli 1980. In 2004 ben ik getrouwd met Cobie van Urk en samen zijn we ouders van 4 prachtige kinderen waar we bijzonder dankbaar en gelukkig mee zijn. In het dagelijkse leven ben ik dakdekker.  Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin met 10 kinderen waarvan de oudste is overleden op 13 jarige leeftijd. Ik heb lange tijd voor eigen rekening geleefd, maar wonder boven wonder heeft God mij stil gezet in een doopdienst waar 20 mensen getuigden wie God voor hen was. In de tijd daarna ben ik de Bijbel gaan lezen, gaan bidden, Hem gaan zoeken. God liet mij niet meer los en liet mij zien hoe groot mijn schuld was, dat ik verloren lag en dat er alleen behoud was door het bloed van Jezus Christus. Ik moest in Hem geloven, maar hoe? Ik heb Hem misschien wel 10x aangenomen als mijn Zaligmaker, maar na een uur of een dag was ik Hem weer kwijt, omdat ik dan weer naar mezelf keek. Maar God heeft genade betoond, want ik weet nu dat uit genade al mijn zonden vergeven zijn, dat ik Zijn kind en erfgenaam ben (Galaten 4:7). Dat Hij voor mij Zijn leven gegeven heeft en dat Hij betaald heeft met Zijn bloed. Niets uit mij maar alles uit Hem.  Nu wil ik Hem dienen en liefhebben met heel mijn hart en met heel mijn ziel, met heel mijn verstand en met al mijn kracht. (Mattheus 22:37).

Gerco den Hartog

Oudste | Jeugdwerk

Ik ben binnen onze gemeente als oudste verantwoordelijk voor het mooie werk binnen de huiskringen. 

Albert-Jelle van de Wereld

Oudste | Huiskringen

Diakenen

Klaas ten Napel

Diaken | Voorzitter diaconie

Op 17 maart 1989 ben ik geboren op Urk. Ik ben sinds 2016 getrouwd met Alice ten Napel – van Slooten. Ik ben inmiddels vader van kleine Tromp en de volgende is op komst. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam bij ABC Arkenbouw. Van jongs af aan heb ik een best bewogen en heftige jeugd gehad, waarin God en gebod geen plek innam, hoewel mijn vader en moeder de Heere wel dienden, zij ontsliepen allebei op vrij jonge leeftijd. Toen en daarvoor ook al ging ik op zoek naar de zin en het doel van het leven, na een langdurige zoektocht met onderweg veel zonden en veel strijd mocht ik na wonderlijke ingrepen van de Heere tot Hem komen door Zijn genade.  Hij heeft mij getrokken uit de macht van de duisternis tot Zijn wonderbaar licht, daarom wil ik Hem dienen met dezelfde bewogenheid die Hij had tot de dag dat Hij komt om Zijn bruid op te nemen in Heerlijkheid, Hem zij alle eer nu en tot in eeuwigheid Amen.

Ik ben geboren op 13 februari 1991 in Emmeloord. Ik kom uit een gezin van 10 kinderen, 5 jongens en 5 meiden. Ik ben getrouwd in 2017 met Janneke Woort en samen hebben we 2 kinderen, een jongen en een meisje. In het dagelijks leven ben ik dakpanlegger van beroep. In 2015 werd ik uitgenodigd voor een jongerenavond waar ik door de Heilige Geest naartoe geleid werd vanuit de kroeg. Op die jongerenavond hoorde ik naar mijn beleving voor het eerst het evangelie, ik was zo verbijsterd dat God Zijn Zoon naar deze wereld gezonden heeft voor mensen zoals ik en mocht ik Hem aannemen als mijn Redder en Zaligmaker, en van daaruit probeer ik vanuit genade te leven en voel ik het als mijn opdracht om te bidden voor de vrede van Jeruzalem en het Joodse volk vanuit Psalm 122 en Romeinen 11. Ook wil ik mij dienstbaar maken binnen deze gemeente die ik lief heb.

Dirk ter Beek

Diaken | Administratie

Jan-Willem Post

Diaken | Penningmeester

Op 21 augustus 1985 ben ik geboren te Emmeloord. Opgegroeid op Urk in een gezin van 4 broers. Sinds 2013 ben ik getrouwd met Leonie Post Post en hebben we 3 prachtige kinderen uit Gods hand mogen ontvangen! In het dagelijks leven ben ik werkzaam als timmerman bij ABC waterwoningen. Ik ben opgegroeid in een gezin met een open bijbel, waar het geloof in God belangrijk was. Als kind was daar al de bewustheid van een heilige God, een God die met mij te maken wilde hebben. Ik was eind 24 toen ik door een gelovige collega werd uitgedaagd de bijbel te gaan lezen en een persoonlijke zoektocht naar God te starten. Het gevolg was dat God zich krachtig aan mij openbaarde door woord en geest! Sindsdien leef ik in de greep van koning Jezus! En mag ik leven in zijn genade! Een tekst die vaak op mijn pad kwam was Jer. 29:13 U zult Mij zoeken en vinden wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart! Het is mijn vurig gebed dat Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, maar ook in Zijn genade!

Ik ben in februari 1980 geboren op Urk. Ik ben sinds 2002 getrouwd met Judith en wij zijn de ouders van drie kinderen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als registeraccountant. Ik ben opgegroeid in een hervormde gemeente en mocht al vroeg weten dat Jezus ook voor mij gestorven was. Toch kreeg ik steeds meer moeite met de kerkelijke structuren, waardoor mijn geloofsleven op een steeds lager pitje kwam te staan. In de Reformatorische Baptistengemeente van Urk heb ik een vernieuwde rust en toewijding mogen vinden. Ik mag me daarom ook vanaf 2020 inzetten voor de gemeente als diaken. 

Dirk van Urk

Diaken | Administratie

Heb je nog vragen?

Mocht je nog vragen over onze gemeente of het geloof in zijn algemeenheid hebben, neem dan vooral contact op met één van de bovenstaande broeders! 

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-30079986

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761. ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.