Skip to main content

Oudsten

Ik ben in 1971 geboren in Emmeloord. Ik kom uit een gezin met vijf kinderen, waar ik de tweede ben met 3 broers en 1 zus. Geboren en getogen in Emmeloord, via lager, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, ben ik nu werkzaam als uitvoerder in de infra. Ik ben getrouwd met Janneke en samen hebben wij 4 prachtige dochters.  Ik ben opgegroeid in een gezin waarin het geloof in de God van de bijbel duidelijk een rol speelde. Hierbij was de kerkgang en deelnemen aan (jeugd)activiteiten vanzelfsprekend voor mij. Ik heb ook belijdenis van mijn geloof gedaan. Daarna raakte ik langzaam maar zeker, steeds verder verwijderd van het kerkelijk gebeuren en een God die “bleker” werd. De omkeer kwam in 2008 door het luisteren naar een Amerikaans evangelist/prediker waarvan ik had gehoord. Het onverbloemd neerzetten van de (bijbelse) God en zijn verhouding tot de mens hakte er zwaar in. De God die de ultieme realiteit en waarheid is. Een God die zondaren en zonde met al zijn “bijwerkingen” en schade benoemt en haat. Maar ook de God die in zijn Zoon Jezus een onterechte, onverwachte maar genadige oplossing biedt voor ieder die het hoort. Dat klikte en klikt nog steeds bij mij, en daarom wil ik hem volgen en dienen, ook in mijn werk als oudste van deze gemeente.

Harko van Groningen

Oudste | Secretaris Raad

Jelle de Boer

Oudste

In 1984 ben ik geboren op Urk. In 2006 ben ik getrouwd met Margriet de Boer – de Vries en ben vader van twee prachtige dochters Annelin , Justine en Boaz (12 tot 4 jaar oud). In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij de overheid.  Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. Van jongs af aan mocht ik weten dat God er is. Op 23 jarige leeftijd heb ik belijdenis van mijn geloof gedaan. Ik heb meerdere momenten in mijn leven gekend dat God me wilde stilzetten, maar ik dacht dat ik door eigen verdiensten of werken tot geloofszekerheid kon komen. In 2013 echter heeft God mij door zijn Heilige Geest geopenbaard dat Jezus ook mijn persoonlijke Verlosser en Zaligmaker is. Zo mocht ik leren dat ik het niet hoeft te doen, maar dat Jezus Christus al het werk volbracht heeft. Een tekst die als een rode draad door deze periode gaat, dat ik tot een levendmakend geloof mocht komen, is Psalm 73:23b ‘Gij hebt mijn rechterhand gevat’. Ik heb het verlangen om met broeders en zusters samen te komen op Urk als navolgers van Christus. Dat we een gemeente met elkaar mogen vormen waar we elkaar kunnen bemoedigen, opbouwen, God mogen aanbidden en Zijn Woord mogen onderzoeken.

Ik ben in november 1987 geboren op Urk en daar ook opgegroeid,Ik kom uit een christelijk gezin met 4 kinderen, waar ik de tweede ben met 2 broers en 1 zus. Sinds 2012 ben ik getrouwd met Judith Buter en hebben we 4 kinderen uit God,s Hand mogen ontvangen, 3 Meisjes en 1 jongen.
In het dagelijkse leven ben ik werkzaam in de sector transport en logistiek.
Ik ben met Zijn Woord opgevoed en heb veel van mijn ouders/grootouders hierin mee gekregen, naarmate ik ouder werd en opgroeide en ging werken zwakte mijn verlangen af, dit veranderde bij de geboorte van ons eerste dochter in 2014, ik opende het Woord weer maar ondanks dat, werd het door mijn geloof niet Levend in 2017 ervaarde ik Gods kracht van Zijn Woord en Zijn Genade, mijn honger naar Jezus Christus werd groter en in het voorjaar van 2018 bracht God een broeder op mijn pad en ervaarde ik Zijn Genade zoals Paulus schrijft in Efeze 2:4-5 “Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt uit genade bent u zalig geworden.”

Albert-Jelle van de Wereld

Oudste | Huiskringen

Arie Kuijt

Oudste | Pastoraat

Ik ben geboren in oktober 1953 in Scheveningen. Toen ik elf jaar was zijn wij verhuisd naar Urk en daar heb ik mijn huidige vrouw: Alie Woort leren kennen.  Samen hebben wij acht kinderen, zesentwintig kleinkinderen en drie achter-kleinkinderen mogen ontvangen. Wij zijn allebei gelovig groot gebracht wat een belangrijke plaats innam in onze opvoeding . Onze roots liggen in de kerk met een hervormde gereformeerde inslag,m daar zijn wij dankbaar voor, want daar heeft ons geloof door bekering zijn weg mogen vinden. Wij zijn van af het begin verbonden met Reformatorische Baptisten gemeente op Urk en hebben daar in 2016 ook de geloofsdoop ondergaan. Wij mogen leven met de tekst uit Galaten 2:20 “Ik ben met Christus gekruisigd, en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij”. Dit met de wetenschap dat “Zijn goedertierenheid beter is dan dit tijdelijk leven” Psalm 63.

Diakenen

Ik ben geboren op 13 februari 1991 in Emmeloord. Ik kom uit een gezin van 10 kinderen, 5 jongens en 5 meiden. Ik ben getrouwd in 2017 met Janneke Woort en samen hebben we 2 kinderen, een jongen en een meisje. In het dagelijks leven ben ik dakpanlegger van beroep. In 2015 werd ik uitgenodigd voor een jongerenavond waar ik door de Heilige Geest naartoe geleid werd vanuit de kroeg. Op die jongerenavond hoorde ik naar mijn beleving voor het eerst het evangelie, ik was zo verbijsterd dat God Zijn Zoon naar deze wereld gezonden heeft voor mensen zoals ik en mocht ik Hem aannemen als mijn Redder en Zaligmaker, en van daaruit probeer ik vanuit genade te leven en voel ik het als mijn opdracht om te bidden voor de vrede van Jeruzalem en het Joodse volk vanuit Psalm 122 en Romeinen 11. Ook wil ik mij dienstbaar maken binnen deze gemeente die ik lief heb.

Dirk ter Beek

Diaken | Administratie

Klaas ten Napel

Diaken | Voorzitter diaconie

Op 17 maart 1989 ben ik geboren op Urk. Ik ben sinds 2016 getrouwd met Alice ten Napel – van Slooten. Ik ben inmiddels vader van kleine Tromp en de volgende is op komst. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam bij ABC Arkenbouw. Van jongs af aan heb ik een best bewogen en heftige jeugd gehad, waarin God en gebod geen plek innam, hoewel mijn vader en moeder de Heere wel dienden, zij ontsliepen allebei op vrij jonge leeftijd. Toen en daarvoor ook al ging ik op zoek naar de zin en het doel van het leven, na een langdurige zoektocht met onderweg veel zonden en veel strijd mocht ik na wonderlijke ingrepen van de Heere tot Hem komen door Zijn genade.  Hij heeft mij getrokken uit de macht van de duisternis tot Zijn wonderbaar licht, daarom wil ik Hem dienen met dezelfde bewogenheid die Hij had tot de dag dat Hij komt om Zijn bruid op te nemen in Heerlijkheid, Hem zij alle eer nu en tot in eeuwigheid Amen.

Ik ben in februari 1980 geboren op Urk. Ik ben sinds 2002 getrouwd met Judith en wij zijn de ouders van drie kinderen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als registeraccountant. Ik ben opgegroeid in een hervormde gemeente en mocht al vroeg weten dat Jezus ook voor mij gestorven was. Toch kreeg ik steeds meer moeite met de kerkelijke structuren, waardoor mijn geloofsleven op een steeds lager pitje kwam te staan. In de Reformatorische Baptistengemeente van Urk heb ik een vernieuwde rust en toewijding mogen vinden. Ik mag me daarom ook vanaf 2020 inzetten voor de gemeente als diaken. 

Dirk van Urk

Diaken | Administratie

Jan-Willem Post

Diaken | Penningmeester

Op 21 augustus 1985 ben ik geboren te Emmeloord. Opgegroeid op Urk in een gezin van 4 broers. Sinds 2013 ben ik getrouwd met Leonie Post Post en hebben we 3 prachtige kinderen uit Gods hand mogen ontvangen! In het dagelijks leven ben ik werkzaam als timmerman bij ABC waterwoningen. Ik ben opgegroeid in een gezin met een open bijbel, waar het geloof in God belangrijk was. Als kind was daar al de bewustheid van een heilige God, een God die met mij te maken wilde hebben. Ik was eind 24 toen ik door een gelovige collega werd uitgedaagd de bijbel te gaan lezen en een persoonlijke zoektocht naar God te starten. Het gevolg was dat God zich krachtig aan mij openbaarde door woord en geest! Sindsdien leef ik in de greep van koning Jezus! En mag ik leven in zijn genade! Een tekst die vaak op mijn pad kwam was Jer. 29:13 U zult Mij zoeken en vinden wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart! Het is mijn vurig gebed dat Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, maar ook in Zijn genade!

Hendrik Korf

Diaken | Kosters

xxx

Heb je nog vragen?

Mocht je nog vragen over onze gemeente of het geloof in zijn algemeenheid hebben, neem dan vooral contact op met één van de bovenstaande broeders! 

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.