Skip to main content

Visie

De Reformatorische Baptistengemeente Urk is een onafhankelijke gemeente die haar fundament heeft op Bijbelse grondslag. Het is ons verlangen om een helder licht te laten schijnen op ons dorp, een plek waar mensen antwoord krijgen op vragen, een plek waar mensen Jezus mogen vinden, een plek waar Bijbels onderwijs wordt gegeven en waar gelovigen elkaar mogen vinden in een warme gemeente.

Ontstaan

De Reformatorische Baptistengemeente Urk is ontstaan vanuit een verlangen om als gemeente samen te komen op Urk. Wekelijks samenkomen als leden van het lichaam van Christus, rondom het levende en eeuwig blijvende Woord van God wat mensen tot bekering brengt (1 Petrus 1:23). In de samenkomsten ontvangen we Bijbel verklarend onderwijs, aanbidden we God, bouwen we elkaar op en houden we elkaar scherp. Het verlossende werk van onze Heiland, Jezus Christus is wat ons drijft en motiveert. Als gemeente willen we samen in liefde Jezus Christus navolgen (Efeze 5:1-2).

Reformatorische Baptistengemeente

In Nederland heeft het woord “Reformatorisch” ons inziens door de jaren heen een verkeerde lading gekregen en wordt het vaak gekoppeld aan bijvoorbeeld de kinderdoop. Internationaal gezien komen er gemeentes samen onder de naam “Reformed Baptist”. Hier wordt echter de doop op geloof toegepast. De naam “Reformatorische baptisten” is niet vertaald vanuit het Engelse “Reformed baptists”. Echter, het gedachtegoed en de manier van samenkomen komt dusdanig overheen dat we een sterke verwantschap voelen. Dit soort gemeentes komen in verschillende landen voor zoals Engeland, Schotland, Amerika, Duitsland, Afrika en Israël. Bij “Reformatie” denken wij niet aan een subcultuur, maar aan een herijking van Gods onfeilbare Woord. We herkennen de waardevolle stellingen die in die tijd tot stand zijn gekomen.

Leer

De Reformatorische Baptistengemeente Urk volgt de bijbelse genadeleer te weten de totale verdorvenheid van de mens, de onvoorwaardelijke verkiezing, de beperkte verzoening, de onweerstaanbare genade en de volharding van de heiligen. Als gemeente van de Heere Jezus staan we ook op het Bijbelse fundament van de vijf Sola’s welke als volgt luiden:

  • Sola fide – Gods genade ontvangen we alleen door het geloof in Jezus.
  • Sola gratia – Behoud en verzoening met God is er alleen uit genade en niet door onze verdiensten.
  • Sola scriptura – De Bijbel alleen is de uiteindelijke onfeilbare bron van gezag voor leer en leven.
  • Solus Christus – Christus is de enige weg tot God die Hij heeft gebaand door Zijn dood en opstanding.
  • Soli deo gloria – God alleen komt alle eer toe in ons leven en in de gemeente.

Vrije aanbod van het evangelie

Wij geloven dat het aanbod van genade is voor ieder die Jezus aanneemt als zijn persoonlijke verlosser en redder. Het is dan ook noodzakelijk dat het evangelie actief wordt uitgedragen door christenen. Dat geld voor zowel eigen omgeving, landelijk als wereldwijd (Mattheüs 28:19). We ondersteunen dan ook evangelisatie in gebed, werk en waar mogelijk financieel.

Samenkomsten

We zijn van mening dat een Bijbelse samenkomst niet een hedendaags populair karakter dient te hebben. Het doel is in hoofdzaak het samenkomen rond het Woord van God. Hierin streven we naar het aanbieden van Bijbel verklarend onderwijs. Hiernaast neemt aanbidding ook een belangrijke plaats in. Aanbidding komt voort uit het horen van Gods Woord en een Geestvervuld leven. Het is een Bijbelse opdracht en uit zich in eerbied door lofprijzing, dankzegging, bekering en toewijding. Door het zingen van de psalmen, gezangen en geestelijke liederen mogen we God danken, aanbidden en elkaar bemoedigen. Daarnaast willen we een duidelijke plaats geven aan het doen van voorbede tijdens de samenkomsten. De liederen die we zingen proberen we te toetsen aan Gods Woord. Tijdens de samenkomsten gebruiken we de Herziene Statenvertaling. De samenkomst is ook een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Hier wordt dan ook tijd en ruimte voor vrij gemaakt.

Doop

Als baptistengemeente geloven en belijden we dat de Bijbelse doop een doop door onderdompeling is, die volgt na bekering en wedergeboorte. Deze doop verwijst naar de dood van de Heere Jezus. Hij stierf voor ons aan het kruis en betaalde alle schuld als volkomen offerlam. Jezus had de discipelen opgedragen om het evangelie te prediken en te dopen (Markus 16:16). Door onder gedompeld te worden in het waterbad belijden we dat we in Christus gestorven zijn en we opgestaan zijn in een nieuw leven. Zie ook Romeinen 6:3-4. Dit geeft treffend de betekenis aan van de doop door onderdompeling.

Avondmaal

Het avondmaal heeft een belangrijke plaats binnen de samenkomsten. Enerzijds doen we het ter nagedachtenis aan het lijden en sterven van onze Heere Jezus (Lukas 22:19). Aan de andere kant beeld het brood ook uit dat we als gelovigen deel uit maken van dat Ene Lichaam (1 Korinthe 12:27). Het verbind ons en wijst ons op de eenheid die er is in Christus Jezus. We hebben een zogenaamde open tafel. Dit houd in dat we het avondmaal vieren met alle aanwezige gelovigen (leden en gasten). Van gasten verwachten we dat ze zich van tevoren bekend maken en willen getuigen van hun geloof in de drie enige God.

Kinderen

Wij geloven dat de kinderen volledig betrokken behoren te zijn bij de gemeente. Kinderen kunnen niet jong genoeg zijn om onderwezen en naar Jezus geleid te worden. Jezus zegt het zelf met de woorden: “Laat de kinderen tot Mij komen, en verhinder hen niet” (Markus 10:14).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.