Skip to main content

ANBI Informatie Reformatorische baptistengemeente Urk

Op deze pagina vindt u de informatie inzake de ANBI status van onze gemeente. 

Algemene informatie

Rechtsvorm Kerkgenootschap
Statutaire naam Reformatorische Baptistengemeente Urk
Ook genoemd (handelsnaam) Refbap Urk
Statutaire zetel Urk
KvK nummer 61778214
RSIN 854484152

ANBI status sinds: 30-10-2014

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door de Raad. De Raad bestaat uit oudsten die door de Raad worden verkozen vanuit het midden van de gemeente, op voordracht van de gemeente. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 

De oudsten worden ondersteund door de Diakenen. De diakenen zijn in praktische zin verantwoordelijk voor de uitvoering van de financiële zaken. De penningmeester van de gemeente wordt vanuit de diakenen toegevoegd aan het dagelijks bestuur. De penningmeester valt echter wel onder het toezicht en verantwoordelijkheid van een Oudste. 

Het beheer en de administratie zijn binnen de diaconie gescheiden. 

Activiteiten

De Reformatorische Baptistengemeente Urk is een kerkgenootschap. Over onze doelstellingen, visie en missie kunt u lezen op de website: https://www.refbapurk.nl/over-ons/visie/

De activiteiten bestaan uit alle activiteiten die doorgaans horen bij het functioneren van een kerkelijke gemeente, zoals wekelijkse samenkomsten van woord en gebed, bijbelstudiekringen, bidstonden en jeugdwerk. 

De activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats binnen de gemeente Urk. Wij ondernemen zelf geen activiteiten buiten Nederland. 

 

Beloningsbeleid

De Reformatorische Baptistengemeente Urk heeft geen betaalde Oudste.

De voorgangers ontvangen wel een vaste vergoeding per preekbeurt. Daarnaast kunnen de Oudsten zich laten bijstaan door kerkelijk werkers, welke een vergoeding voor de bestede tijd kunnen ontvangen. 

Overige functionarissen binnen de gemeente zijn onbezoldigd. 

Voorgenomen bestedingen

De jaarlijkse uitgaven van de gemeente zijn stabiel en gericht op het in stand houden van het gemeentelijk leven van onze gemeente. 

Op dit moment is er geen visie om op de langere termijn wijzigingen te doen in de uitgaven, bijvoorbeeld in de vorm van huisvesting of een betaald oudste. 

De gemeente streeft er echter naar om jaarlijks een bedrag aan de reserves toe te voegen.

Verslag activiteiten

De Raad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het  werk. Enkele taken zijn hierbij gedelegeerd aan de diaconie. Tijdens de jaarvergadering wordt door de Raad een overzicht gegeven van de activiteiten gedurende het verslagjaar. 


Financiële paragraaf

De opbrengsten van de gemeente bestaan hoofdzakelijk uit bijdragen ‘levend geld’. Dit zijn de bijdragen van actieve gemeenteleden in de vorm van collectes of vaste vrijwillige bijdragen. Daarnaast worden er inkomsten gegenereerd door onderverhuur van onze locatie op het Marsdiep.

Een deel van de collecteopbrengsten wordt besteed aan externe goede doelen, hierbij maken we onderscheid naar Binnenlands doel, Buitenlands doel of Beloofde land doel. (3B’s). Elk doel moet gericht zijn op evangelisatie of zending in het betreffende werkgebied. 

Doelstelling van de gemeente om een jaarlijks overschot over te houden met het oog op de continuïteit van de gemeente en de lange termijnvisie.

Jaarverslagen zijn op te vragen via diaconie@refbapurk.nl

Begroting Baten 2022

EUR 56.222
  • Collectes: EUR 13.520
  • Collectes doorzend: EUR 12.802
  • Bijdragen: EUR 20.400
  • Verhuur: EUR 5.000
  • Overig: EUR 0

Begroting lasten 2022

EUR 50.317
  • Externe doelen: € 12.802
  • Huur: € 22.250
  • Voorgangers: € 10.800
  • Kerkelijk werk: € 3.640
  • Lasten beheer: € 825


Contactpersonen

Secretaris: Harko van Groningen: harko@refbapurk.nl
Penningmeester: Jan-Willem Post: janwillem@refbapurk.nl

Algemeen nummer: 06-30079986

Bezoekadres

Samenkomst:
Sportaccomodatie De Schelp
Staartweg 32
8321 NB Urk

Overige samenkomsten:
Marsdiep 1
8321 MC Urk

Postadres:
Marsdiep 1
8321 MC Urk

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.